Pitanja i odgovori

Plin

Postupak promjene opskrbljivača započinje podnošenjem Zahtjeva za promjenu opskrbljivača plinom i za vas je u potpunosti besplatan. Ugovor s E.ON Plinom možete sklopiti na više načina:

 1. Na našoj internetskoj stranici www.eon.hr (link na Dokumente i obrasce) možete preuzeti obrazac ugovora, ispuniti ga i potpisanog poslati na adresu E.ON Plin, Capraška 6, 10000 Zagreb;
 2. Pozivom na besplatni broj telefona naše Službe za korisnike 0800 8777, radnim danom od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 18 sati;
 3. U vlastitom domu, putem naših Energetskih savjetnika, koji besplatno dolaze u vaš dom i savjetuju vas o mogućnostima uštede na potrošnji energenata. Termin posjeta našeg savjetnika možete dogovoriti pozivom na besplatni broj telefona Službe za korisnike 0800 8777.

Za unošenje potrebnih podataka u ugovor (broj plinomjera, tarifni model itd.), potreban vam je zadnji obračun ili račun za plin, OIB i osobna iskaznica.

Možete uštedjeti prosječno 5% na cijeni plina, što primjerice za prosječnog kupca na tarifnom modelu 2 znači uštedu od oko 240 kuna godišnje. S prvim travnjem 2020. godine cijena plina je pojeftinila, ovisno na kojem ste distributivnom području. Unatoč pojeftinjenju, E.ON Plin nudi još povoljniju cijenu plina, i do 8,05% uštede!

Ako s nama ugovorite i opskrbu električnom energijom te dodatne proizvode i usluge iz našeg asortimana Energija+, ostvarujete dodatne uštede na potrošnji energenata u kućanstvu, a samim time i na režijama.

Kupci plina klasificirani su u 12 tarifnih modela prema ukupnoj godišnjoj potrošnji u kWh u prethodnoj godini. Kućanstva se najčešće nalaze unutar TM1 do TM4 čija je godišnja potrošnja prikazana u tabeli.

Tarifni model (TM) Godišnja potrošnja (kWh)
TM1 0 - 5000
TM2 5001 - 25.000
TM3 25.000 - 50.000
TM4 50.000 - 100.000

Ukupna cijena usluge opskrbe plinom sastoji se od sljedećih stavki:

 • TS1 – tarifna stavka za isporučenu količinu plina (Hrvatska energetska regulatorna agencija definira cijene za svaki ODS posebno, a iznos ovisi o količini potrošenog plina, odnosno o tarifnom modelu)

 • TS2 - fiksna mjesečna naknada za opskrbu plinom (Hrvatska energetska regulatorna agencija definira cijenu, a ona ovisi o tarifnom modelu)

Povrh cijene za isporučeni plin i fiksne naknade za opskrbu plinom, kupcu se naplaćuje:

 • TS1 (distribucija) - tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

 • TS2 (distribucija) - fiksna mjesečna naknada za distribuciju

Sve navedene stavke kupcu se ispostavljaju na istom (jednom) računu.

Električna energija

Prema Zakonu o tržištu električne energije (NN 22/13, 102/15), ugovor može sklopiti samo krajnji kupac ovlašten za sklapanje ugovora, odnosno vlasnik ili nositelj nekog drugog stvarnog prava na građevini ili dijelu građevine kojoj se električna energija isporučuje.

Postupak promjene opskrbljivača započinje podnošenjem Zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi električnom energijom i za kupca je u potpunosti besplatan. Ugovor s E.ON Energijom možete sklopiti na više načina:

 1.  Ispunjavanjem ugovora na našoj internetskoj stranici. Popunjeni ugovor je potrebno ispisati, potpisati i poštom poslati na adresu: E.ON Energija, Capraška 6, 10000 Zagreb;
 2. Pozivom na besplatni broj telefona naše Službe za korisnike 0800 8777, radnim danom od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 18 sati;
 3. U vlastitom domu, putem naših Energetskih savjetnika, koji besplatno dolaze u vaš dom i savjetuju vas o mogućnostima uštede na potrošnji energenata. Termin posjeta našeg savjetnika možete dogovoriti pozivom na besplatni broj telefona naše Službe za korisnike 0800 8777.

Nakon potpisivanja Ugovora, E.ON će operatoru sustava HEP ODS-u dostaviti Zahtjev za provjeru usklađenosti podataka. U slučaju usklađenosti podataka iz Zahtjeva s podacima ODS-a, postupak promjene opskrbljivača završava prihvaćanjem Zahtjeva. U slučaju neusklađenosti podataka, kupac će biti obaviješten o daljnjim koracima koje je potrebno poduzeti za nastavak procesa promjene opskrbljivača.

Dan početka primjene novog ugovora  s E.ON Energijom je prvi dan u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je uspješno završen postupak promjene opskrbljivača. Prijašnji opskrbljivač dužan je izdati završni obračun najkasnije šest tjedana nakon prelaska na opskrbu novog opskrbljivača.

Novi opskrbljivač izdat će vam račun na temelju potrošnje električne energije utvrđene od strane ODS-a, a razlika će biti zaračunata pri sljedećem očitanju/obračunu.

Vaš opskrbljivač E.ON Energija osigurava uštedu prema odabranom proizvodu i važećem cjeniku, uz mogućnost dodatnih pogodnosti kojima smanjujete potrošnju energenata i ostvarujete još značajniju uštedu.

Korisnici E.ON Energije primaju samo jedan račun na kojem su iskazani iznosi za opskrbu i korištenje distribucijske mreže te ostale zakonom propisane naknade.

Ako imate probleme s prekidima napajanja, s kvalitetom isporuke električne energije ili ste uočili neispravnost priključka ili obračunskog mjernog mjesta, potrebno je obratiti se nadležnoj ispostavi distributera HEP ODS-a.

Distributer HEP ODS (Elektra) i dalje je vlasnik vodova i trafostanica, i dalje očitava vaša brojila i odgovoran je za sve hitne intervencije i eventualne prekide opskrbe.

Ušteda ovisi o odabranom proizvodu. Za sve informacije slobodno nas kontaktirajte na besplatan broj telefona naše Službe za korisnike 0800 8777 ili se informirajte na našoj internetskoj stranici.

Cjenik „A" definiran je trenutno važećom cijenom struje kod HEP Elektre, a kod nas umanjen za postotak uštede  koju kupac ostvaruje ovisno o ponuđenom proizvodu za prvu godinu (12 mjeseci) trajanja ugovora. Cjenik „B" definiran je za preostali dio ugovorne obveze.

E.ON Energija izdaje i dostavlja kupcu mjesečne akontacijske rate s dospijećem plaćanja 15-og dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je potrošnja ostvarena.

Mjesečni račun za opskrbu električnom energijom možete plaćati kao i do sada (u banci, pošti, FINA-i, Konzumu itd.) ili sklapanjem trajnog naloga u poslovnici vaše banke. Kako bi vaši računi uvijek bili dostupni i spremni za plaćanje, putem internetskog bankarstva možete ugovoriti uslugu i-račun. To je usluga elektroničkog primanja i plaćanja računa putem internetskog bankarstva ili mobilne aplikacije vaše banke, koju besplatno možete ugovoriti u ZABA-i, PBZ-u, HPB-u te OTP i Addiko banci.

U tom slučaju molimo vas kontaktirajte našu Službu za korisnike na besplatan broj 0800 8777. Ako ste platili više od potrošenog, E.ON Energija će vam na osnovu pisanog zahtjeva izvršiti povrat preplaćenih sredstava.

Distributer HEP ODS nudi svim kupcima mogućnost plaćanja utrošene električne energije temeljem dostavljenog očitanja brojila. Za ostvarivanje ovog prava, kupac treba HEP ODS-u poslati Zahtjev za samoočitanje brojila temeljem kojeg će kupac sam očitavati svoje brojilo i očitanja redovito dostavljati HEP ODS-u jednom mjesečno. Očitanja je kupac dužan dostavljati HEP ODS-u u zadnjem tjednu tekućeg mjeseca putem:

 • web aplikacije „Moj račun“
 • telefonskog govornog automata (0800 0555)
 • besplatnog kontakt broja vaše Elektre

Na temelju dostavljenog očitanja brojila utvrdit će se iznos mjesečne novčane obveze kupca.

Ako kupac ni nakon opomene zbog neplaćanja novčane obveze u roku dospijeća nije podmirio dospjele novčane obveze prema opskrbljivaču, E.ON Energija može operatoru distribucijskog sustava HEP ODS-u podnijeti zahtjev za privremenu obustavu isporuke električne energije.

Obavijest o izmjeni cijena bit će objavljena i dostupna na internetskoj stranici opskrbljivača. Opskrbljivač će vas o promjeni cijena obavijestiti i pisanim putem najkasnije 45 dana prije stupanja promjena na snagu. U skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, ako ste u registru „Ne zovi” nećete biti obaviješteni telefonskim putem ili putem SMS-a. Ako promjena cijene bude za vas nepovoljna, imate pravo raskinuti ugovor bez naknade.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15, 14/10, članak 72, imate pravo u roku od 14 dana od sklapanja ugovora raskinuti ugovor bez navođenja razloga i bez ikakvih troškova. Ako se ugovor raskida nakon navedenog razdoblja, a unutar inicijalnog razdoblja trajanja odabranog proizvoda, obvezni ste vratiti uštedu ostvarenu za vrijeme trajanja proizvoda.

Sukladno Uvjetima opskrbljivača, potrebno je poslati pismeni zahtjev za raskid na poštansku adresu opskrbljivača: E.ON Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb, e-mailom na e-mail adresu opskrbljivača info@eon.hr ili putem faksa na broj +385 1 6387 452. Zahtjev za jednostrani raskid ugovora dostupan je na našoj internetskoj stranici Dokumenti i obrasci.

Ako E.ON Energija promijeni Uvjete opskrbljivača koji su nepovoljniji za kupca u odnosu na dosadašnje Uvjete opskrbljivača, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez naknade, ali je dužan u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu novih uvjeta dostaviti pisanu obavijest o raskidu ugovora.

Ako novi vlasnik nekretnine želi ostati na opskrbi E.ON Energije, za pokretanje postupka promjene vlasništva potrebno je kontaktirati E.ON Službu za korisnike na besplatan broj 0800 8777.

Prema Zakonu o tržištu električne energije (NN 22/13, 95/15, 102/15, 68/ 18) kod promjene vlasništva nad nekretninom rok je 30 dana, a kod smrti vlasnika 90 dana, tj. do ostavinske rasprave kojom se određuje pravni sljednik preminule osobe.

Bilo koji prigovor koji Krajnji kupac ima vezano za Opskrbljivačevo izvršavanje obveza iz Ugovora može biti dostavljen Opskrbljivaču poštom na adresu Opskrbljivača E.ON Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb, e-mailom na e-mail adresu Opskrbljivača info@eon.hr, putem faksa na broj +385 1 6387 452. Prigovor mora sadržavati podatke prikladne za ispravnu identifikaciju Krajnjeg kupca i Ugovora, opis osnova za prigovor te dokumentaciju ili druge dokaze kojima se prigovor potkrepljuje.

E.ON Energija d.o.o. može krajnjem kupcu koji ima poteškoća pri ispunjavanju dospjelih ugovornih obveza pružiti pomoć u vidu obročnog plaćanja dospjelih novčanih obveza.

Stavke na računu za isporučenu električnu energiju obuhvaćaju:

 • Opskrba - Električna energija viša tarifa (VT)
 • Opskrba - Električna energija niža tarifa (NT)
 • Opskrbna naknada
 • Naknada za poticanje proizvodnje iz OIEK
 • Solidarna naknada
 • Mrežarina - Električna energija viša tarifa (VT)  
 • Mrežarina - Električna energija niža tarifa (NT)
 • Mrežarina - Naknada za obračunsko mjerno mjesto
 • Popust
 • PDV